Clwb Gwawr Fama
Croeso i Glwb Gwawr Fama. Yma fe welwch wybodaeth am be sydd yn mynd ymlaen yn ein clwb ni. Cynhelir y clwb ar nos Wener unwaith bob mis os na ddangosir yn wahanol. Croeso cynnes i bawb!
Os ydych angen unrhyw wybodaeth ychwanegol yna cysylltwch gyda ni.
Avatar Ardal Yr Wyddgrug

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

Dechrau CG Fama 2009

Dechrau CG Fama 2009

“Gwawrio” yn Sir y Fflint 2009

Ar y 4ydd o Fedi 2009 mi ddaeth criw o 20 o ferched ifanc at ei gilydd i sefydlu Clwb Gwawr cyntaf Sir y Fflint. Ar ôl taith gerdded egniol mwynhaodd y criw pryd o fwyd blasus yn Nhafarn yr Enfys, Gwernymynydd. Cytunwyd ar yr enw “Clwb Gwawr Fama”.

Dros y blynyddoedd, mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth. Mae’r merched wedi mwynhau rhaglenni amrywiol gyda nosweithiau i apelio at ddant pawb, o Flasu Gwin i Gardiau Tarot!

Maent i gyd yn elwa o’u haelodaeth trwy gyfarfod pobl newydd, cymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, codi arian at achosion da a dysgu sgiliau newydd. Y peth pwysicaf i bawb ydy cael lot o hwyl.

Croeso cynnes i aelodau newydd ymuno – cysylltwch am fanylion.

Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

APIAU MAGI ANN 2014

Magi Ann a%27i ffrindiau

APIAU NEWYDD I HELPU PLANT I DDYSGU DARLLEN YN Y GYMRAEG

Mae Menter Iaith Sir y Fflint yn cyflwyno 4 ap newydd sbon i helpu plant i ddysgu darllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Mi fydd yn adnodd gwych i blant sydd eisoes yn siarad Cymraeg, i blant sy’n dysgu Cymraeg, a hefyd i rieni ac athrawon di-Gymraeg.

Magi Ann oedd hoff ddoli merch fach o’r enw Mena Evans.

Mena Evans a%27r Magi Ann gwreiddiol

Ar ôl tyfu fyny, cafodd Mena waith fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Er mwyn helpu’r plant bach i ddysgu darllen, aeth ati i ysgrifennu llyfrau Magi Ann a’i ffrindiau.

A s llyfra

Mae cenedlaethau o blant ardal Clwyd (a thu hwnt) wedi dysgu darllen gyda’r llyfrau bach du a gwyn hoffus, ac ar ôl denu nawdd Cynllun Datblygu Gwledig 2007-2013,Cronfa Glyndŵr a Chymdeithas Wil Bryan mae Menter Iaith Sir y Fflint wedi diweddaru straeon Magi Ann, Pero, Tedi, Doli a Dicw gan eu cyflwyno mewn lliw ac wedi animeiddio am y tro cyntaf ar ffurf apiau.

Magi Ann ar ffon

Gall blant ddarllen y storïau ar eu pennau eu hunain, neu wrando ar leisiau yn adrodd y straeon. Mae’r apiau hefyd yn gymorth mawr i rieni di-Gymraeg neu rheiny sy’n dysgu’r Gymraeg, gan fod modd tapio botwm i weld cyfieithiad o’r brawddegau, neu dapio ar eiriau unigol i glywed sut i ynganu geiriau penodol.

Mae jig-sos, gemau geiriau a thudalennau lliwio Magi Ann hefyd ar gael ar yr apiau.

Cyn diwedd yr wythnos bydd 4 ap Magi Ann ar gael am ddim i holl blant Cymru. Un wedi anelu at ddisgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg (gyda 12 stori syml), a 3 ap (gyda 26 stori syml) ar gyfer plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae’r ap cyntaf ar gael i’w lawr lwytho o’r AppStore ac o’r PlayStore, fel y gall unrhyw un eu lawr lwytho AM DDIM i’w ffon glyfar neu dabled, ar blatfform IOS ac Android. Bydd gweddill yr apiau ar gael yn AppStore a PlayStore o fewn yr wythnos nesaf. Bydd yr holl apiau ar gael yn fuan yn y Cornel Plant ar wefan
www.addysggymraegsiryfflint.co.uk

Mae hwn yn wefan newydd sydd wedi ei greu gan Fenter Iaith Sir y Fflint i farchnata addysg Gymraeg yn y fro, gan nodi tips a chyngor i rieni ar sut i drosglwyddo’r Gymraeg yn y cartref, ac astudiaethau achos gan deuluoedd sydd eisoes wedi dewis addysg Gymraeg yn llwyddiannus i’w plant.

noson-lawnsio-magi-ann-untitled-6967

Nos Iau, Tachwedd yr 20fed 2014, cynhaliwyd Parti Lansio Apiau Magi Ann yn Llyfrgell yr Wyddgrug, gyda’r ystafell dan ei sang o rieni, plant ac athrawon o ar draws Sir y Fflint. Meddai Rhian Davies, Swyddog Cyfathrebu Menter Iaith Sir y Fflint, “Rydym mor falch i allu lansio’r adnodd gwych yma a fydd yn gymorth i blant, teuluoedd ac ysgolion i annog plant i ddarllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Hoffem fynegi ein diolch i Athrawon Ymgynghorol Y Gymraeg Sir Ddinbych am ganiatâd i ddatblygu’r llyfrau, a hefyd, diolch arbennig i awdures y llyfrau gwreiddiol, Mena Evans am eu holl waith caled ar y prosiect. Heb eu dychymig lliwgar hi, fyddai’r prosiect erioed wedi gweld golau dydd.” Ychwanegodd, “Rydym yn hynod ddiolchgar i’r holl wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser i recordio’r troslais ar gyfer yr apiau, ac i bawb sydd wedi bod yn gweithio ar y prosiect i ddod a Magi Ann i’r unfed ganrif ar hugain. Mae Magi Ann wedi gweithio’i ffordd i mewn i galonnau pawb sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect, a gobeithiwn y bydd Magi Ann yn gwneud ffrindiau newydd gyda theuluoedd a phlant ar draws Sir y Fflint ac ar hyd ac ar led Cymru yn sgil y prosiect yma.”

Mae Mena Evans, awdures y llyfrau Magi Ann gwreiddiol yn aelod o Gangen Merched y Wawr Treffynnon, ac mae Rhian Davies yn aelod o Glwb Gwawr Fama (Ardal Yr Wyddgrug).

Dilynwch Magi Ann ar Twitter @ApMagiAnn ac ar Facebook, www.facebook.com/apmagiann i gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Menter Iaith Sir y Fflint ar 01352 744040 neu e-bostiwch rhian@menteriaithsiryfflint.co.uk.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 • Archif:

  • 2018

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

  • 2017

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Medi

   • Hydref

  • 2016

   • Blwyddyn Cyfan

   • Ionawr

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Hydref

   • Tachwedd

   • Rhagfyr

  • 2015

   • Blwyddyn Cyfan

   • Hydref

   • Rhagfyr

  • 2014

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mehefin

   • Medi

   • Tachwedd

  • 2013

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Mawrth

   • Mai

   • Mehefin

   • Tachwedd

  • 2012

   • Blwyddyn Cyfan

   • Chwefror

   • Ebrill

   • Mai

   • Medi

   • Rhagfyr

  • 2000

   • Blwyddyn Cyfan

   • Mai

 • Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Rhagfyr - Swper Nadolig yn Parivaar (dyddiad yw gadarnhau)
  Ionawr 16 - Bingo yn Wrecsam (gwahoddiad i Ser Maelor)
  Chwefror 20 - Bowlio Deg yn y Fflint
  Mawrth 1 - Dathlu Dydd Gŵyl Dewi (mwy o fanylion i ddilyn)
  Ebrill 16 - Noson Bwyd a Diwylliant Ffraneg/Breton (Pawb i ddod a rhywbeth gyda nhw)
  Mai 21 - Taith Gerdded hefo Cangen MyW Y Wyddgryg
  Mehefin 12 - Helfa Drysor a Bwyd

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Rhian Gardner
  Arosfa, Ffordd Llanfynydd, Treuddyn, CH7 4LQ
  01352 770 824

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.

  Officer Photo
  Llywydd:
  Anwen Edwards
  1 Cae Hir, Yr Wyddgrug, CH7 1TZ
  01352 758 216
  Officer Photo
  Ysgrifennydd:
  Carys Morgan
  Cilmeri, 57 Stryd y Brython, Rhuthun, LL15 1JA
  01824 702 327
  Officer Photo
  Trysorydd:
  Margaret Bryan Williams
  Rhiwbebyll Isaf, Llandyrnog, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4NA
  01824 790 566
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Canghennau:
  Anwen Williams
  Gogledd Ddwyrain Cymru
  01745 550 362
  Officer Photo
  Swyddog Hyrwyddo/Datblygu Clybiau:
  Gwerfyl Eidda Roberts
  Elidan, 11 Maes Melwr, Llanrwst, Conwy, LL26 0RY
  07903 049 185

  Beth am ymuno gyda ni?  Cliciwch yma er mwyn ymaelodi.