Gwobr i Ddysgwyr Eisteddfod yr Urdd 2019

001Urdd

Mae Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro ym mhrysur agosáu ac rydym yn awyddus i ddenu cynifer o gystadleuwyr a phosibl i gystadlu yn Nhlws y Dysgwyr eleni.

Nod y gystadleuaeth yw gwobrwyo unigolyn sydd:

• wedi ymrwymo i ddysgu Cymraeg

• yn gweld newid i’w f/bywyd oherwydd dysgu’r iaith

• yn ymfalchïo yn ei G/Chymreictod

• yn dangos defnydd amlwg o’r Gymraeg yn gymdeithasol ac yn addysgol/yn y byd gwaith

• yn hyrwyddo ac yn annog y Gymraeg ymysg eraill

Pwy sy’n cael cystadlu?

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw ddysgwr rhwng 19 oed a dan 25 oed sydd yn aelod o’r Urdd. Ceir diffiniad o ‘Ddysgwr’ yn Rheolau Cyffredinol y Dysgwyr ar dudalen 9 yn y Rhestr Testunau.

Sut i gystadlu?

Bydd gofyn i bob cystadleuydd ateb y cwestiynau isod ar glip fideo (dim hwy na 2 funud) ac yn ysgrifenedig ar ffurflen gais sydd ar y wefan: http://www.urdd.cymru/cy/eisteddfod/cystadlu/dysgwyr/

1.         Brawddeg yn cyflwyno dy hun.

2.         Oes rhywun yn y teulu yn siarad Cymraeg?

3.         Beth yw dy resymau dros ddysgu’r Gymraeg?

4.         Sut y dysgaist ti’r Cymraeg?

5.         Beth yw effaith dysgu’r Gymraeg ar dy fywyd, a sut wyt ti’n defnyddio’r Gymraeg? 

6.         Beth yw dy obeithion ar gyfer y dyfodol?

Dyddiad Cau: 1af o Fawrth 2019.

Dylid anfon y ffurflen gais a’r clip fideo at Nesta Jones, Adran yr Eisteddfod, Gwersyll yr Urdd, Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd LL23 7ST neu cyfansoddi@urdd.org.

Cynhelir rownd gynderfynol, yn llawn tasgau amrywiol, ddydd Sadwrn Mawrth 30, 2019 yn un o wersylloedd Urdd Gobaith Cymru.

Dewisir 3 chystadleuydd i fynd yn eu blaenau i gystadlu yn y rownd derfynol a gynhelir ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, cyn dyfarnu pwy fydd enillydd Tlws y Dysgwyr, 2019.

Beirniaid: Martin Gwynedd ac Eirian Wyn Conlon

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf