Gwybodaeth am Brosiect Treftadaeth Merched y Wawr

Cefndir
Mae Merched y Wawr wedi llwyddo i ennill arian o gronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer prosiect unigryw i ddathlu hanner can mlwyddiant y Mudiad yn 2017.  Amcan y prosiect yw casglu ynghyd hanes Merched y Wawr drwy gyd-weithio gydag aelodau’r mudiad i gofnodi pob elfen o’n hanes – o ffotograffau, i lythyron, i straeon (difyr a digrif!), i waith celf ac elusennol.

Y bwriad yw cadw record electronig barhaol o’r holl ddeunydd yn ogystal â’i rhoi ar-lein fel rhan o “Gasgliad y Werin”.  Drwy wneud hyn mi fydd modd i bob aelod weld hanes y Mudiad a’u cangen/clwb, ac mi fyddwn hefyd yn cyrraedd cynulleidfa fyd-eang a’u hysbysu o waith da y Mudiad.

Yn ogystal, mi fydd arddangosfeydd yn cael eu trefnu ar hyd a lled Cymru i ddathlu llwyddiannau y Mudiad dros y pum degawd diwethaf fydd yn cynnig cyfleon i bob aelod gymryd rhan yn y dathliadau a’r prosiect arbennig hwn.

 Cyd-weithio
Rydym fel Swyddogion yn edrych ymlaen at gwrdd a dod i’ch adnabod dros y misoedd nesaf.  I hwyluso’r broses o gynnwys deunydd i’r archif, rydym yn cynnig cynnal ‘sesiynau sganio’ ym mhob rhanbarth gan wahodd aelodau i ddod a deunydd hefo nhw i’w sganio ar gyfer Casgliad y Werin. Gobeithiwn hefyd bydd y sesiynau yma’n gyfle i ffrindiau gwrdd a hel atgofion am eu profiadau fel aelodau o Ferched y Wawr!

O ran y sesiynau, mi fyddwn ni fel Swyddogion yn gofalu am y broses sganio ac yn dod a’r offer efo ni – bydd manylion yn dod o’ch rhanbarthau; Rydym yn ceisio ennyn brwdfrydedd am y prosiect gan annog cymaint o aelodau a phosibl i gyfrannu a bod yn rhan o’r dathlu a’r sesiynau sganio.

CYFRANNU: Math o Ddeunydd:
Bysai’n wych cael amrywiaeth o gyfraniadau yn rhan o’r casgliad i ddangos pa mor amrywiol ac agored yw hanes, gweithgareddau ac aelodaeth y Mudiad. Felly rydym yn chwilio am unrhyw beth sy’n ‘dweud’ rhywbeth am Merched y Wawr, sy’n adlewyrchu ein hegwyddorion neu sy’n cofnodi hanes neu ddigwyddiad arbennig.

Unrhyw beth sy’n rhoi lliw i’r hanes ac yn dangos gwaith da a dylanwad y mudiad ar fywyd Cymreig a hanes merched yng Nghymru.

Rhestr syniadau:

 • Cerddi,
 • Ffotograffau,
 • Llyfrynnau,
 • Llythyron,
 • Llyfrau Lloffion,
 • Cartwnau,
 • Ryseitiau,
 • Prosiectau/Arddangosfeydd Arbennig
 • Tripiau/Gweithgareddau Cymunedol
 • Cofnodion (cyfarfod cyntaf neu ddigwyddiad arbennig yn hanes y gangen/clwb)
 • Rhaglenni (o bosibl dewis un o bob degawd)
 • Hanes gwaith Elusennol – fawr ddim o wybodaeth yn bodoli ar hyn bryd am y gwaith da mae pob cangen/clwb yn ei wneud.
 • Casgliadau Personol – Byddai’r prosiect yn elwa yn fawr o wneud copïau o ddeunydd sydd mewn casgliadau personol.
 • Baneri – Byddai hefyd yn wych cael llun da/clir o faner pob Cangen/Clwb (os oes yna un).

Gwaith Paratoi

Gan fod y gwaith yn rhan o archif Merched y Wawr mae gofyn gwneud cofnod o cyn gymaint o wybodaeth â phosib am yr eitemau sydd yn cael eu casglu – er enghraifft: beth yw’r eitem, dyddiad, beth yw’r lleoliad a’r achlysur, pwy sydd yn y llun, ag ati.  Gofynnir i bob cangen/clwb geisio cael 6 eitem ar gyfer y diwrnodau sganio.

SWYDDOG TREFTADAETH Y DE
Branwen Davies        
Ffôn: 07796052877
E: mywtreftadaethde@outlook.com
SWYDDOG TREFTADAETH Y GOGLEDD
Alaw Roberts

Ffôn: 07889946626
E: mywtreftadaethgogledd@outlook.com
alawroberts78@gmail.com 

Blaenorol Gweld pob cofnod Nesaf