PROSIECTAU MERYL DAVIES – LLYWYDD CENEDLAETHOL 2014-2016

Dyma’n nôd, yn syml ddigon –
“Ategolion at y Galon”
Mwclis, sgarffie,
Broits a beltie,
Cliriwch ddrorie, – Rhowch yn Rhadlon.
Gaynor Roberts, Cangen Mawddwy

Bydd CALON a’r lythyren C yn bwysig dros y ddwy flynedd nesaf gan fod Meryl Davies, Llywydd Cenedlaethol wedi dewis cefnogi Sefydliad y Galon Cymru yn ystod ei Llywyddiaeth. Mae Sefydliad y Galon yn weithgar iawn yn ariannu ymchwil nyrsys arbenigol, yn ariannu diffibrilwyr lle mae’r angen, ac yn cynhyrchu pamffledi gwybodaeth ddwyieithog.

– Codi ymwybyddiaeth o beryglon clefyd y galon, yn enwedig ymysg merched
– Gofyn i bob cangen gynnal o leia’ un noson o hyfforddiant cymorth cyntaf a sgiliau achub bywyd
– Holi yn eich ardal ble mae yna ddiffib yn barod, cofnodi’r lleoliad a chasglu’r wybodaeth fesul rhanbarth
– I godi arian at yr elusen byddwn yn casglu Ategolion at y Galon a chesglir cyfareddwyr, menig, sgarffiau, beltiau a gemwaith. Derbynnir gleiniau (beads) ac unrhyw emwaith hefyd sydd wedi torri. Gofynnwn yn garedig i chi ddod â’r eitemau wedi eu didoli’n barod h.y. gemwaith mewn un bag a sgarffiau mewn bag arall a.y.b. Os yw’r gemwaith yn fach iawn dylid eu rhoi mewn bagiau unigol os gwelwch yn dda. Mae llawer iawn o eitemau wedi cyrraedd y Ganolfan yn barod, ac rwy’n siŵr fydd y prosiect yma eto’r un mor llwyddiannus â’r bagiau.
– Annog y clybiau cerdded o wahanol ardaloedd i gysylltu â’i gilydd er mwyn dod i adnabod Cymru a’u cyd aelodau yn well.
– Cydweithio gydag asiantaethau a darparwyr Iechyd a Gofal i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu drwy’r Gymraeg.

IMG_3586-2

 

PROSIECTAU’R LLYWYDD 2012-2014 – GILL GRIFFITHS DRAMA, DYSGWYR A DAIONI

Thema Gill Griffiths, ein Llywydd Cenedlaethol yw ‘Drama, Dysgwyr a Daioni’.

Rydym wedi cychwyn casglu bagiau ac fe lawnsiwyd yr ymgyrch yma yn y Penwythnos Preswyl yn Llanbedr Pont Steffan. Byddwn yn derbyn unrhyw fagiau, mewn unrhyw gyflwr. Ewch ati i edrych yn y cypyrddau ac fe fyddwn yn ddiolchgar iawn i chi. Byddant yn cael eu trosglwyddo i Gymorth Cristnogol sef elusen ein Llywydd am eleni. Bydd y rhai sydd wedi torri yn cael eu hailgylchu a’r rhai sydd mewn cyflwr da yn cael eu gwerthu ar stondin yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cystadleuaeth Ysgrifennu Drama fer ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a Merched y Wawr a mewn cydweithrediad â’r Galeri a Chanolfan Mileniwm Cymru. Bydd gwobr o £300 i’r drama fuddugol a gobeithir ei pherfformio flwyddyn nesaf.

Cynhelir cyrsiau sgriptio i aelodau Merched y Wawr ar 17 Tachwedd, un yng Nghanolfan y Mileniwm gyda Sera Moore Williams a’r llall yn y Galeri, Caernarfon gydag Aled Jones Williams. Cliciwch yma i ddarllen mwy …

Cliciwch yma i ddarllen rheolau’r gystadleuaeth a manylion y cyrsiau sgriptio …

 

PROSIECTAU LLYWYDD 2010-2012 – MERERID JONES

PROSIECT BLYCHOD ADAR

Lansiwyd prosiect blychod adar Merched y Wawr gan Kelvin Jones, Swyddog Datblygu Ymddiriedolaeth Adareg Cymru yn ystod Penwythnos Preswyl Bwrlwm a Bantams Bangor. Cliciwch yma am ganllawiau BTO Cymru …

Ffurflen i gofnodi hynt yr adar yn eich blychau nythu. Rhan o gynllun y BTO.

 

CASGLU ALLWEDDI/AGORIADAU

ALLWEDD Mae Merched y Wawr yn casglu allweddi/agoriadau i’w hailgylchu.
Os oes gennych hen allweddi/agoriadau byddwn yn ddiolchgar iawn i’w derbyn.

AGORIADAU
Am fanylion pellach, cysylltwch â’r Ganolfan Genedlaethol ar 01970 611661 neu swyddfa@merchedywawr.com