Plygain gan gangen Caerfyrddin

Nos Sul, Rhagfyr 15fed cynhaliodd cangen Merched y Wawr, Caerfyrddin ei Phlygain blynyddol yng nghapel Penuel.  Cymerwyd rhan gan aelodau capeli ‘r dref – Priordy, Heol Awst, Elim, Tabernacl, Penuel a’r Babell/Zion Newydd. At hyn cafwyd eitemau gan Gôr Tonic, Seingar a Chôr Meibion Caerfyrddin, Grŵp Harmoni, Steffan Rhys Williams a’r Ysgol Farddol.

Gwnaed elw o dros £600 tuag at Hafan Glyd, Canolfan Dementia, Caerfyrddin.

Diolch i bawb am eu cyfraniad.